దేవ ప్రశ్నకు సంబంధించిన పరిహారాలు

సంఖ్యా శాస్త్రం

జ్యోతిషం (వ్యక్తిగత జాతక పరిశీలన,  వివాహ పొంతనలు, శుభ ముహూర్త నిర్ణయం (వివాహము, ఉపనయనము, గృహప్రవేశం మొదలైన వాటికి ))

టారో కార్డ్స్  రీడింగ్

వాస్తు (గృహ వాస్తు,  ఆఫీసులు, ఫ్యాక్టరీలు , వ్యాపార సంస్థలు, దేవాలయాలకు  వాస్తు , శల్య పరీక్ష(స్థలములో వుండే ఎముకలు ) ) 

క్రిస్టల్ గేజింగ్, & డౌజింగ్